Trang web Bet365 của chúng tôi sử dụng Cookies để thu thập thông tin từ trình duyệt của người dùng, chẳng hạn như mẫu hình duyệt web, sở thích và giới thiệu của người dùng. Những thông tin này giúp cải thiện trải nghiệm duyệt web của người dùng trên trang web của chúng tôi.

Bạn không bắt buộc phải chấp nhận Cookies của chúng tôi và có thể chọn từ chối, chấp nhận hoặc xóa các Cookies hiện tại bằng cách sửa đổi cài đặt trong trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn từ chối trải nghiệm duyệt web trên trang web của chúng tôi có thể bị ảnh hưởng và trở nên chậm hơn.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng Cookies từ các bên thứ ba, những bên mà chúng tôi đã ký hợp đồng để cung cấp các dịch vụ nhất định trên trang web của chúng tôi. Ngoài ra, có thể có Cookies từ các trang web khác mà liên kết được chèn vào trang web của chúng tôi. Chúng tôi không kiểm soát được Cookies Bên Thứ Ba này.