Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi đề cập đến việc xử lý thông tin có thể nhận dạng cá nhân của bạn, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, số nhân dạng, tài liệu và thông tin ngân hàng. Chính sách này áp dụng khi bạn truy cập trang web Bet365 hoặc liên hệ với chúng tôi để yêu cầu thông tin, dịch vụ hoặc trợ giúp khách hàng. Chúng tôi không áp dụng Chính sách này đối với các thực thể doanh nghiệp khác mà chúng tôi không sở hữu hoặc không kiểm soát hoặc những người mà chúng tôi không thuê mướn hoặc quản lý.

Chấp nhận Chính sách Quyền riêng tư

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

Thu thập và Sử dụng Thông tin

Chúng tôi có thể thu thập thông tin có thể nhận dạng cá nhân của bạn khi bạn gửi biểu mẫu trên trang web, gửi email hoặc gửi thư cho chúng tôi để yêu cầu thông tin, dịch vụ hoặc trợ giúp khách hàng. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này để đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn.

Chia sẻ và Tiết lộ Thông tin

Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin có thể nhận dạng cá nhân của bạn cho bất kỳ ai. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin của bạn khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi chúng tôi cần chia sẻ để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn. Chúng tôi có thể lưu trữ thông tin của bạn trên thiết bị máy tính hoặc trong văn phòng ở các quốc gia hoặc vùng tài phán khác.

Liên hệ Chúng tôi

Nếu bạn có câu hỏi về thông tin có thể nhận dạng cá nhân của bạn hoặc muốn cập nhật hoặc xóa thông tin đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc địa chỉ được cung cấp trên trang web.